Kwalifikacyjny kurs zawodowy – jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego. Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji. Jest to oferta skierowana do osób pełnoletnich o różnym stopniu wykształceniu, chcących uzyskać nowy zawód.

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej 2 dni co 2 tygodnie.

Czas nauki: rok i 8 miesięcy

Technik administracji organizuje i gromadzi informacje, sporządza i porządkuje dokumentację (projekty umów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji, dokumenty kadrowe, projekty dokumentów związanych z postępowaniem administracyjnym itp.) oraz koordynuje działalność jednostek organizacyjnych. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje, porządkuje i archiwizuje akta prawne i dokumenty normatywne wewnątrzzakładowe. Prowadzi firmową korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki, informatyki i łączności biurowej. Technik administracji potrafi gromadzić i zbierać informacje o charakterze ekonomicznym i statystycznym, a także potrafi nadzorować działalność jednostki administracyjnej. Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe, które umożliwiają mu prawidłową interpretację przepisów prawnych (prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i finansów publicznych) i stosowanie ich w praktyce, posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające efektywną pracę administracyjno-biurową.

Technik administracji może pracować zarówno w administracji rządowej oraz wojewódzkiej, jednostkach samorządu terytorialnego (jednostkach organizacyjnych powiatów, miast i gmin), jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych oraz zakładach usługowych, bankach, inspekcjach oraz firmach ubezpieczeniowych.

Absolwent kierunku technik administracji będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji:

  • wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
  • udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
  • kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;
  • sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
  • udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym; 6) prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
  • sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
  • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;
  • przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Pobierz kartę zgłoszeniową  kliknij tutaj

Informacje znajdziesz pod numerem telefonu 65/545-21-20 lub e-mail:
kursy@medyk-rawicz.com.pl lub sekretariat@medyk-rawicz.com.pl

Skip to content