Opis kursu:
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:
1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

Wzór wydawanego przez nas zaświadczenia–> pobierz

Adresat:
WYMAGANIA I KWALIFIKACJE –sprawdź czy możesz wziąć udział w kursie:
KURS Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony otrzymaniem tytułu ratownika.
1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR, ], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.
3. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z dnia 20 października 2006r.)

Art.15

1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednZasady naboru kandydatów nostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.[6])), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.
2. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
3. Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Prowadzący:

MED GROUP S. C.
oraz
Jankowiak Bartosz i Manowiecki Jarosław

Czas trwania:
66 godz.

Termin zgłoszenia:
Zajęcia prowadzone będą w przypadku zebrania grupy 10-15 osób. O terminie rozpoczęcia kursu będziemy powiadamiać zainteresowane osoby. Prosimy o podanie aktualnego adresu oraz nr tel. na zgłoszeniu.

Zasady naboru kandydatów na kurs:
1. W kursie mogą wziąć osoby zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w art.15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym czyli: – strażacy zatrudnieni/pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej lub Wojskowej Straży Pożarnej, Ratownicy WOPR, GOPR, TOPR, Policjanci, żołnierze, straż Graniczna oraz członkowie innych organizacji społecznych o profilu ratowniczym, jeśli zostały włączone do rejestru jednostek współpracujących z Systemem PRM. Warunkiem koniecznym do dopuszczenia do kursu jest udokumentowanie (np. ksero-skan legitymacji, skierowanie z jednostki macierzystej) posiadania uprawnień do wzięcia udziału w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2. Warunkiem przyjęcia uczestnika na kurs jest przedstawienie odpowiednich dokumentów przed rozpoczęciem kursu: – wypełnionego formularza zgłoszenia i przesłanie go do organizatora szkolenia – udokumentowanie (np. ksero lub skan legitymacji względnie skierowanie z jednostki macierzystej) potwierdzające posiadanie uprawnień do wzięcia udziału w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W pierwszym dniu kursu: – zawarcie umowy na wykonanie kursu dokształcającego z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, – przedstawienie dowody zapłaty/przelewu za kurs

Odpłatność:
informacja pod numerem tel. 65/545-21-20 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail.

Dokumenty:
Pobierz kartę zgłoszenia na kurs

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@medyk-rawicz.com.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
63-900 Rawicz
Ul. Grota Roweckiego 6

Dodatkowe informacje: (65) 5452120 lub 65 5467155 w godz. (8.00-15.00)

KONTO BANKOWE
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

WBK S.A oddz. Rawicz 44 1090 1287 0000 0001 2028 4331

Prosimy w tytule przelewu podać imię i nazwisko uczestnika z dopisanym tytułem kursu

Uwaga: WSCKZiU w Rawiczu zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nie zebrania minimalnej ilości osób (osoby, które zgłosiły się na kurs zostaną powiadomione o fakcie odwołania kursu, a wpłacone pieniądze zwrócone na wskazane konto).