Nabór na stanowisko referenta

DYREKTOR WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA
Adres jednostki: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz,
Określenie stanowiska: referent
Wymiar etatu: 1 etat
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem referenta
a)obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) nieposzlakowana opinia
e) wykształcenie co najmniej średnie,
f) dobra znajomość obsługi komputera- programy ze środowiska MS Office: Word, Excel, obsługa programu SIO
g) znajomość zasad rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
5. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) znajomość obsługi programu kadrowo –płacowego firmy „Vulcan”
b) komunikatywność, kreatywność, umiejętność oraz korzystania z przepisów
c)znajomość przepisów z zakresu ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, o
systemie oświaty, ubezpieczeniach społecznych, zamówień publicznych i przepisów
samorządowych,
d) umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność,
samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność,
rzetelność,
e) zaangażowanie w pracy.
6. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) obsługa programu płacowego,
b) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i sprawozdań
c) sporządzanie umów o pracę,
d) sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach,
e) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
f) współpraca z działem księgowości i sekretariatem,
g) realizacja zakupów wyposażenia zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,
h) nadzór nad wyposażeniem przeciwpożarowym,

7. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie oraz
doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o
zatrudnieniu),
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach.

8. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul.Grota Roweckiego 6,
63-900 Rawicz z dopiskiem: dot. naboru – stanowiska referent, w terminie do dnia
29 października 2014r do godziny 12.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych
pocztą). Aplikacje, które wpłyną do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu po wyżej określonym
terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja
Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać
wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji. Informacja o
wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły. Dokumenty
aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po
zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w
procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane
zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Kliknij aby pobrać kwestionariusz

 

Rawicz, dnia 28 listopada 2014 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Na stanowisko referent w Wielkopolskim Samorządowym Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 w Rawiczu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko

została wybrana Pani Marlena Demut zamieszkała w Rawiczu.

Kandydatka zostanie zatrudniona na w/w stanowisku z dniem 01.12.2014 r.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska stawianym w opisie stanowiska pracy.

Urszula Maćkowiak

Dyrektor

Wielkopolskiego Samorządowego Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Rawiczu